تشکیلات انجمن

انجمن دوستی ایران و وصربستان ومونته نگرو یک موسسه غیر دولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، وعام المنفعه ومتکی برمشارکت اعضا می باشد که اهداف اصلی آن  تحکیم وگسترش روابط دوستانه وبرادری بین مردم دوکشور و پیشبرد اهداف مشترک دو کشور در زمینه های فرهنگی،ادبی،هنری، علمی،فنی ،اقتصادی،بازرگانی، اجتماعی وارتباطات است.

ارکان انجمن:

هیئت موسس

مجمع عمومی

هیئت مدیره

بازرس و کمیته ها

کمیته ها:

انجمن دارای چهار کمیته اصلی اجرایی می باشد .

کمیته های اصلی اجرایی عبارتنداز:

۱.       کمیته فرهنگی هنری

۲.       کمیته علمی فنی

۳.       کمیته اجتماعی وارتباطا ت

۴.       کمیته اقتصادی بازرگانی

اهداف و وظایف  کمیته فرهنگی هنری:

۱.       فراهم کردن زمینه های مبادله هیات های فرهنگی هنری

۲.       ایجاد زمینه های لازم برای مبادله برنامه های رادیویی،تلویزیونی،فیلم وموسیقی

۳.       برگزاری جلسات معرفی دانشمندان،شعرا،ادبا و نویسندگان دو کشور

۴.       ترجمه وچاپ آثار ومقالات دانشمندان،نویسندگان،شاعران، وهنرمندان دو کشور

۵.       برگزاری نمایشگاه کتاب،عکس،نقاشی،صنایع دستی

۶.       برگزاری مراسم ومناسبتهای ملی ومذهبی دو کشور

۷.       طرح پیشنهاداتی موثر ومفید در گسترش زبان وادبیات دو کشور

۸.       برقراری ارتباط با دانشمندان،اساتید،دانشجویان،دانش آموختگان دو کشور

۹.       برگزاری یادمان های مختلف واعطاءجوایز ویژه به برجستگان دو کشور

۱۰.     فراهم نمودن شرایط مبادله تیمهای ورزشی وایجاد تسهیلات برگزاری دوره های آموزشی،ورزشی وتبادل دانش فنی مربیان وایجاد هماهنگی بین فدراسیونهای ورزشی دوکشور

۱۱.     هماهنگی وراه اندازی وتوسعه گروههای گردشگری بین مردم دو کشور

۱۲.     ارتباط وهمکاری با دستگاههای دولتی وغیر دولتی ذیربط دو کشور برای تحقق اهداف فوق

وظایف واهداف کمیته علمی فنی:

۱.       تلاش در جهت برقراری مبادله هیات هایی از دانشمندان،اساتید،دانش آموختگان ودانشجویان دوکشور

۲.       برگزاری همایش ها در جهت تبادل نظر میان اساتید واعضاءهیات علمی دانشگاههای دو کشور

۳.       ترجمه وتالیف کتب علمی،آموزشی،پژوهشی،در راستای گسترش روابط علمی دو کشور

۴.       تبادل متقابل اطلاعات مربوطه به انجام کارهای پژوهشی وتحقیقاتی  علمی دو کشور

۵.       شناسایی ومعرفی شخصیتهای علمی و موسسات علمی پژوهشی دوکشور

۶.       مبادله کتاب،مطبوعات ومجلات علمی ،پژوهشی دو کشور

۷.       تلاش در جهت حل مشکلات علمی ،تحقیقی،پژوهشی محققان وپژوهشگران دوکشور از طریق ایجاد ارتباط بین مراکز علمی پژوهشی دو کشور

۸.       اقدام وفعالیت در جهت ایجاد زمینه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان  دوکشور وبرگزاری دوره های کارآموزی

۹.       همکاری وارتباط با سازمانهای دولتی وغیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق

 وظایف واهداف کمیته اجتماعی وارتباطات:

۱.       تلاش در جهت توسعه روابط از طریق ایجاد ارتباط  بین شخصیتهای برجسته دوکشور

۲.       ایجاد زمینه تشویق رسانه ای جمعی برای تیهیه مقالات وبرنامه های سمعی بصری(صدا وسیما)از تحولات ورویدادهای مختلف دوکشور.

۳.       انتشار اخبار وگزارشهای مختلف برای شناخت ومعرفی دو کشور طبق موازین وچهارچوب مقرر.

۴.       ایجاد ارتباط متقابل میان سازمانهای غیر دولتی (NGO)دوکشور

۵.       تلاش واقدام برای اطلاع رسانی صحیح وانتشار درست اخبار وگزارش ها وخنثی سازی اخبار وگزارشها واطلاع رسانی نادرست در مورد دو کشور.

۶.       تلاش وکوشش درجهت توسعه مطلوب اجتماعی میان دو کشور

۷.       همکاری وارتباط لازم با دستگاههای دولتی وغیردولتی ذیربط دوکشور برای تحقق اهداف فوق

 وظایف واهداف کمیته اقتصادی بازرگانی:

۱.       تشکیل گردهمایی وهمایش های توسعه روابط صنعتی ،تجاری بین دو کشور

۲.       مساعدت وتلاش در برگزاری نمایشگاههای صنعتی،تجاری،بین دوکشور

۳.       تلاش وکوشش در جهت تسهیل در توسعه روابط بازرگانی وصنعتی دوکشور از طریق ایجاد ارتباط بین تجار،بازرگانان وصاحبان صنایع دوکشور

۴.       فراهم نمودن اطلاعات  مورد نیاز بازرگانان،صاحبان صنایع واتاق های بازرگانی دوکشور

۵.       تلاش وفعالیت درجهت توسعه مطلوب وتوازن روابط اقتصادی دوکشور

۶.       برقراری وهمکاری با دستگاهها وسازمانهای دولتی وغیردولتی ذیربط در دو کشور برای تحقق اهداف فوق

شرایط ونحوه عضویت وانواع آن:

۱.       پذیرش ورعایت اساسنامه

۲.       تابعیت ایران

۳.       پرداخت حق عضویت

۴.       محروم نبودن از حقوق اجتماعی

۵.       اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران

۶.       برخورداری از تحصیلات علمی وتجارب مفید در زمینه روابط دوکشور

۷.       ایرانیان فارق التحصیل از دانشگاههای آن کشور

۸.       فارق التحصیلان دانشگاههای ایران در رشته زبان وادبیات آن کشور

۹.       پژوهشگرانی که در رابطه با آن کشور مطالعاتی وتالیفاتی داشته اند.

۱۰.     افراد با تجربه درحوزه اقتصادی،اجتماعی ،دیپلماتها،نمایندگان مجلس شورای اسلامی

انواع عضویت:

۱.       عضویت اصلی(پیوسته)

۲.       عضویت افتخاری(وابسته)

تبصره یک: عضو اصلی  دارای حق رای و عضو افتخاری  فاقد حق رای می باشد

تبصره دو: افراد علاقمند به گشترش روابط دو کشور که واجد شرایط عضویت اصلی نباشند می توانند بصورت عضو افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره سه:کلیه متقاضیانی که دارای تابعیت کشور طرف انجمن ومقیم ایران بوده وخواستار عضویت در این انجمن می باشند،می توانند به عنوان عضو افتخاری با انجمن همکاری نمایند.